Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La narració en primera persona d'una crisi depressiva. Un llibre enlluernador que trenca motlles i cotilles de gènere. Una nova fita de Carrère.

Vet aquí un llibre que no és cap manual de ioga, i tampoc un benintencionat llibre d'autoajuda. Ioga és la narració en primera persona i sense embuts de la profunda depressió que va dur l'autor a ser diagnosticat amb un trastorn bipolari hospitalitzat durant quatre mesos. És, així mateix, un llibre sobre una crisi de parella, sobre una ruptura afectiva i les seves conseqüències. I sobre terrorisme islamista i el drama dels refugiats. I sí, en gran manera també parla de ioga i de meditació, que l'escriptor practica des de fa vint anys.

El lector té a les mans un text d'Emmanuel Carrère sobre Emmanuel Carrère escrit a la manera d'Emmanuel Carrère. Fa temps que l'autor va decidir deixar enrere la ficció i la cotilla dels gèneres. I en aquesta obra, enlluernadora i dolorosa, s'entrecreuen l'autobiografia, l'assaig i la crònica. Carrère hi parla de si mateix i avança en la seva exploració dels límits d'allò literari.

El resultat és l'expressió descarnada de les flaqueses i els turments humans, una immersió en els abismes personals mitjançant l'escriptura.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Prosa letteraria , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Editorial Anagrama

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788433942401

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ioga"

Ioga
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima