Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Onder de oude straten en pleinen van Istanbul wachten vier gevangenen - Demirtay de student, de dokter, Kamo de barbier en oom K├╝heylan - in hun cel tot ze door hun ondervragers worden opgehaald. Om de tijd te doden vertellen de vier mannen elkaar verhalen vol liefde en humor. Het ingehouden gelach dat de raadsels en sprookjesachtige verhalen bij hen oproepen, is balsem voor hun ziel. Geleidelijk aan maken de ondergrondse vertellingen plaats voor bovengrondse verhalen, die steeds vaker de stad Istanbul tot onderwerp krijgen. Het bestaan in het bovengrondse Istanbul blijkt evenzeer in het teken van hoop en lijden te staan als het leven in de ondergrondse cellen. Istanbul, Istanbul is een gelaagde roman over liefde en medeleven en een eerbetoon aan de stad Istanbul en de kracht van de menselijke verbeelding.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nbc - Orlando

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789492086877

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Istanbul, Istanbul"

Istanbul, Istanbul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima