Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

It ends with us - Colleen Hoover
It ends with us - Colleen Hoover

Audiolibro It ends with us

Colleen Hoover
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
16,99

'It ends with us' is dé aangrijpende TikTok-hit van Colleen Hoover, de internationale bestsellerauteur van 'Verity' en 'Ugly love'.

Lily wordt verliefd op de knappe neurochirurg Ryle. Hij is assertief, koppig en een tikje arrogant, maar ook gevoelig, briljant en dol op Lily. De opbloeiende nieuwe relatie brengt herinneringen terug aan Atlas, haar eerste liefde. Als hij weer in haar leven verschijnt, komt alles wat Lily heeft opgebouwd in gevaar. Dan komt het erop aan dat ze de kracht in zichzelf vindt om te zorgen dat de toekomst geen herhaling wordt van het verleden.

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Vbk Media

Formato Audiolibro

Durata 10:53.22

Pubblicato 16/03/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789401914208

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "It ends with us"

It ends with us
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima