Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jagen, verzamelen, opvoeden

Michaeleen Doucleff
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
0,00

Leer van inheemse culturen hoe je blije, gezonde en behulpzame kinderen kunt opvoeden zonder alle westerse valkuilen Blije en gezonde kinderen dankzij de lessen van oude culturen

Michaeleen Doucleff kon in huidige opvoedboeken geen antwoorden vinden op haar opvoedvragen en vroeg zich af of ze die wel kon vinden bij de kennis en ervaring van oude culturen. Met haar dochtertje reisde ze naar drie van de oudste gemeenschappen ter wereld: de Maya, de Inuit en de Hadza.
Doucleff leerde al snel dat deze ouders niet dezelfde problemen met hun kinderen hebben als wij. Opvallend was hoe verschillend de band is tussen ouders en kind: gebaseerd op samenwerking in plaats van controle en op vertrouwen in plaats van angst.
In Jagen, verzamelen, opvoeden deelt Doucleff haar bevindingen en laat ze andere wetenschappers aan het woord.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Donne » Maternità » Sociologia e Antropologia » Sociologia e Antropologia, altri titoli , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044932140

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jagen, verzamelen, opvoeden"

Jagen, verzamelen, opvoeden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima