Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jak swit poranka

Francine Rivers
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
14,24
14,99
-5 %
14,99

Niestety ju ostatnia trzecia rz trylogii Francine Rivers "Znami lwa" .

Atretes wódz germaskiego plemienia Chattów wzity do niewoli przez zwyciskich Rzymian zyskuje saw niezwycionego gladiatora, walczc przez dugich dziesi lat na arenach Imperium Romanum o wolno. Odzyskawszy j postanawia wróci do Germanii. Ale najpierw musi odnale syna, którego uratowaa od mierci moda chrzecijanka Hadassa zanoszc chopca do witego Jana Apostoa...Jak splot si losy Artesa, Hadassy i Markusa

FRANCINE RIVERS jest pisark aktywn od ponad trzydziestu lat.

W latach 1976-1985 odnosia sukcesy na rynku beletrystyki dla szerszego grona odbiorców, zdobywajc liczne nagrody. W 1986 powrócia do gbokiej wiary chrzecijaskiej. Odtd Francine Rivers publikuje na rynku wydawnictw chrzecijaskich, a jej ksiki wci ciesz si uznaniem zarówno krytyków, jak czytelników. Zostaa nagrodzona zotym medalem amerykaskiego Ewangelicznego Chrzecijaskiego Stowarzyszenia Wydawców ECPA, za Amerykaskie Stowarzyszenie Autorów Romansów wyrónio prestiow nagrod RITA a trzy inne powieci. Autorka wyznaje, e poprzez swoje pisarstwo stara si zblia czytelników do Boga oraz e pragnie czci i wielbi swoj prac Chrystusa, w podzice za to, w jaki sposób wpyn i wci wpywa na jej ycie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097189

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jak swit poranka"

Jak swit poranka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima