Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jazz är farligt

Bengt Ohlsson - Lotta Kuhlhorn
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,58

I en avsides belägen stuga är en 37-årig man frenetiskt sysselsatt med att gjuta in föremål i betong, reliker från människor som stått honom nära, och sedan släppa ner klumparna i den närbelägna sjön. Ex-fruns röda nätstrumpor och pappans gamla kamera räddas undan det stora kriget.

Bara för några månader sedan fanns det annat som var viktigt för mannen. Att hans tolvårige son Kalle skulle få växa som han ville. Att arbeta hårt med doktorsavhandlingen om Kapten Haddocks kraftuttryck. Att vårda den himlastormande förälskelsen i Sofia och lära sig förstå henne.

Allt blev plötsligt bagateller och försvann. Hur gick det till?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789100163914

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jazz är farligt"

Jazz är farligt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima