Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jeta tip piprzgjedhura n it itali nga 1970-t to sot

Antonella Betti
pubblicato da youcanprint

Prezzo online:
0,00

Përafërsisht 40,000 fëmijë janë 'larguar me forcë nga familjet e tyre'. Askush nuk është i imunizuar nga ky holokaust, nga ky shkatërrim që domosdoshmërisht duhet të pushojë. Ema dhe vëllezërit e motrat e saj mbeten flamurmbajtëse të gjithë kësaj, si dhe zërat më të lartë të zërave të heshtur nga sistemi vetëm për të shmangur që ky sistem makineror të mbërthehet përfundimisht dhe të ndalet së korruri viktima mbi viktimat. Fëmijët nuk janë 'ATM', ata janë dhe mbeten fëmijë (të cilët duhet të konsiderohen si njerëz dhe jo si objekte) që kanë të drejtë të rriten brenda familjes së tyre të origjinës. Isshtë koha për t'i thënë mjaft holokaustit të fëmijëve, pavarësisht nëse ata jepen në kujdestari dhe / ose birësim, vendosen në shtëpi familjare ose thjesht hiqen 'për arsye të kota' nga shtëpia e tyre e origjinës.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Albanese

EAN-13 9791220305242

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jeta tip piprzgjedhura n it itali nga 1970-t to sot"

Jeta tip piprzgjedhura n it itali nga 1970-t to sot
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima