Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jo, en Watson i l'armari de la Jacqueline

Gemma Lienas
pubblicato da Ediciones SM España

Prezzo online:
5,99

La Isolda ha trobat unes fotos antigues en un llibre d'aviació que li ha regalat el llibreter del barri. Són molt velles. En una hi apareixen dues nenes i, en l'altra, una senyora molt elegant amb un armari al darrere. Qui deuen ser, aquestes persones? Les fotos estan dedicades a una tal Carmeta, que sembla que no les va rebre mai. La Isolda i el seu nou amic, en Watson, s'entesten a desxifrar el misteri de les fotografies per fer-les arribar al seu destinatari. Durant la investigació, descobriran la història del barri i de les famílies que hi vivien, i també descobriran què hi pinta en tot això la misteriosa Jacqueline.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Ediciones Sm España

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/11/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788466149167

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Jo, en Watson i l'armari de la Jacqueline"

Jo, en Watson i l
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima