Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Radnóti klasszicizmusát az antifasiszta küzdelem etikája határozta meg. A Járkálj csak, halálraítélt! (1936) ismét hangsúlyos helyen, a kötet legvégén szerepel kiemelve a szerkesztéssel is jelentõségét. A címet nem csupán afféle költõi jóslat magyarázza, sokkal inkább az a történelmi tudatosság, mely tisztában volt a fasizmus természetével. 1933 óta nem lehetett kétsége saját sorsa felõl, s a haláltudat beépült mindennapjaiba, költészetébe. (Pomogáts Béla)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981535

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Járkálj csak, halálraitélt!"

Járkálj csak, halálraitélt!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima