Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

KUR'ÂN-I KERM'DE HZ.PEYGAMBER

Muhittin Akgul
pubblicato da muhittin akgül

Prezzo online:
0,00

nsanlk, tarihi boyunca nebilerin rehberliinde bugünlere geldi. Kur'an insanlk tarihini, nebilerle iç içe anlatyor. Muhittin Akgül, kendisinden önceki ulemann seçkin eserlerini de inceleyerek, uzmanln gayretleriyle birletirmi ve Kur'an'n Hz. Peygamber (s.a.s)'i anlatn elinizdeki eserinde abideletirmitir. Evet Kur'an Hz. Muhammed'i anlatyor. Yepyeni bir sistematik ve fevkalade bir üslupla Türkçemize kazandrlan bu eseri, okuyan ve düünen herkese tavsiye ediyoruz. Akademisyenlerin ve örencilerin de yararlanabilecei bu eser, O'nu (s.a.s) daha iyi anlamamza vesile olursa, insanlmza yepyeni deerler kazandrr düüncesindeyiz.

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Islam » Civilà islamica » Corano » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Muhittin Akgül

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/02/2002

Lingua Turco

EAN-13 1230003203804

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "KUR'ÂN-I KERM'DE HZ.PEYGAMBER"

KUR
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima