Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kabalaya Giri ve Sefer Yezirah (Oluum Kitab)

Westcott Mathers
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
0,88

Efsaneye göre, dört bin yl önce Hz. brahim tarafndan yazlm olan Oluum Kitab anlamna gelen Sefer Yezirah, Kabala'nn en eski temel kitabdr. Türkçe olarak ilk defa yaynlanan bu eserde evrenin oluumu, insann ruhsal yaps ve evrendeki yerini içeren Kabala'nn ana hatlarn vermektedir.
Eserin daha iyi anlalmas için, Kabala'nn anlam, önemi, mistik öretileri ve ezoterik ifrelerini açklayan benzersiz Westcott ile Mathers'in yazdklar Kabalaya Giri ve Açmlanm Kabala eserlerini de kitabn giriine ekledik. Bu eserler Kabala'y anlamakta ilk admlarn atanlar için önerilen bayaptlardr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 175

Bask Yl: 2006

e-Kitap:

Sayfa Says: 100

Bask Yl: 2006

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785896586

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kabalaya Giri ve Sefer Yezirah (Oluum Kitab)"

Kabalaya Giri ve Sefer Yezirah (Oluum Kitab)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima