Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


"Çok güzel görünüyorsun," diye fsldad Tyler. Carlie'nin kalbi, deli gibi atyordu. Gerçi Brenda bu giysiyle bütün erkeklerin kendisini çok çekici bulacan söylemiti, ama ona inanmamt. Tyler Ramsey'i etkileyecei ise aklnn ucundan bile geçmemiti. Ne giyerse giysin, Tyler dönüp bakmazd bile... Gerçi daha önce, hiç böyle bir ey giyip ortaya çkt da olmamt ya, neyse... Tanrm! Bu kostüm kesinlikle yanl bir seçim olmutu ve Brenda'nn aklna uyduu için, kendine çok kzyordu. Artk bir eyler söylemek zorundayd. Derin bir nefes ald. "Siz ise çok tehlikeli görünüyorsunuz.""Sayfa Says: 225


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053390152

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kadnn ki Yüzü"

Kadnn ki Yüzü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima