Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Krlm, paramparça, mahvolmu... Kaputt, Almancada tam olarak bu anlamlara geliyor. kinci Dünya Sava sonras Avrupa'snn o enkaz hali daha baka hangi sözcükle anlatlabilir ki? Malaparte, yazld günden bugüne kadar çok konuulan bayaptn, 1941 yaznda, Almanlarn Rusya'ya açtklar savan banda, Ukrayna'da bir köylünün evinde yazmaya balam. Yalnzca cephelerdeki deil, cephe gerisindeki vaheti de cümleleriyle okurun beynine kazyan Malaparte, sayfalar boyunca bombardmanlarn altnda, karla kapl ormanlarn derinliklerinde, Nazi liderleriyle yaplan yemekli partilerde dolayor. Avrupa uluslarnn yazglarnn en zalim haliyle nasl çizildiini okura keskin bir dille anlatyor. Kaputt'un okura ulaabilmesinin ilginç bir öyküsü var; bu yolculuk boyunca Malaparte'nin elyazmalarn paltosunun astarna dikili olarak tamas. Tpk okurun bir kere okuduktan sonra, bu kitabn ruhunu yüreine dikili olarak tayaca gibi...

"Orospuluk etmek imdilerde talya'da pek revaçta. Herkes orospuluk ediyor, Papa da, Kral da, Mussolini de, sevgili prenslerimiz de, kardinaller de, generaller de, hepsinin yapt orospuluk ite. talya'da hep öyle olmutu, hep öyle olacak. Ben de orospuluk ettim, hem de yllar yl, bütün dierleri gibi. Derken o hayattan irendim, isyan bayran açtm, soluu hapiste aldm. Ama soluu hapiste almak da orospuluk etmenin bir biçimi. Kahramanlk taslamak da, özgürlük için savam vermek de orospuluk etmenin bir biçimi talya'da. Kurtulu yok..."

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750753589

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kaputt"

Kaputt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima