Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karamazov Kardeler

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
6,29

Karamazov Kardeler, edebiyat tarihinde çok az romana nasip olmu bir üne sahip. Klasik Rus edebiyatnn dev yazar Dostoyevski'nin bu son roman, Rusya'nn ruhunu simgeleyen temsilcileriyle Karamazov ailesine odaklanm, ama girmedik alan, deinmedik konu brakmam: din, ahlak, baba katli, iddet, Dou-Bat sorunu, snf mücadelesi, feodalizm, sosyalizm Dostoyevski'nin "hiçbir romanm bu kadar önemsemedim" dedii Karamazov Kardeler, daha yaymland tarihten itibaren kült bir eser haline gelmi ve tüm dünyada büyük tartmalara yol açmtr; 20. yüzyln temel yaznsal izleklerini belirlemi ve pek çok yazar peinden sürüklemitir. Kitabn yaymlanmasndan ksa bir süre sonra ölen Dostoyevski, tpk Suç ve Ceza'da olduu gibi bu kitabnda da insanln evrensel sorunlarn ortaya koyar. Karamazov Kardeler, bu anlamda "kuyuya atlm bir ta" kadar etkili bir yapt olarak önemini koruyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 1088

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 938

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720314

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karamazov Kardeler"

Karamazov Kardeler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima