Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Kasmírsál fiatal egyetemista fszerepljének naplóját olvasva egy identitását keres, magát gyakran értéktelennek tartó, érzelmi szélsségességre és önsértésre is hajlamos, kicsapongó életet él fiatal férfi lelki vívódásai bontakoznak ki elttünk. Bár a huszonéves srác felsfokú tanulmányai miatt érkezik Budapestre, tapasztalatszerzése túlmutat egyetemi tanulmányain. A nagyváros számos lehetséget kínál önmaga megismerésére, a kísérletezésre, homoszexualitásának felfedezésére, mely lehetségekkel szereplnk igyekszik is élni. Labilis személyisége, szélsséges érzelmi reakciói miatt azonban kapcsolatai rendre konfliktusosak és instabilak.
A szakmai ihletés kitalált történet megírását többéves pszichiátriai és pszichoterápiás szakmai tapasztalat elzte meg. Bár a mben szerepl nevek, személyek és események a szerz képzeletének szülöttei, a minél hitelesebb végeredmény elérése érdekében a történeti szál - amelynek szövéséhez az író önéletrajzi vonatkozásokat is felhasznált - valós helyszínekhez és idpontokhoz köthet.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153203

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kasmírsál"

Kasmírsál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima