Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Louise boldogan él író szerelmével Christiansø szigetén, ahol egy kis kávézót vezet. Egy nyári napon megjelenik náluk egy férfi, és azt állítja, hogy Louisét valójában Helenének hívják, és az felesége. A n teljesen értetlenül áll a helyzet eltt, ami a férfi makacssága miatt kissé elmérgesedik, ezért a rendrséget is kihívják.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Animus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/08/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633245880

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kétség"

Kétség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima