Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Tek bir hakkn olsa, unutmay m yoksa hatrlamay m seçerdin?"

"Bir hayatm vard, çplak biçimde görmek istiyorum onu, hangi gölgelerin geçmiimde gezindiini, nereden kopup geldiimi bilmek istiyorum. Rüyanda gördüün kiinin kim olduunu bilmiyorsun, düünsene. Kimi niye özlediini anlamyorsun. Kendin deilsin. Hem aslnda çplak olmasan da biliyorsun. En çok unutmak istediin, en çok hatrladn olmuyor mu hep? Hatrlamak gerekiyor. Yoksa her ey birbirine benzer. Dünya zaten bir benzerlikten ibaret."

Unutmak için önce hatrlamak gerekiyor; insan, yaatlan aclar hatrlamal ve onlarla yüzlemeli ki geçmii geride brakabilsin... Hivda ve Deniz, Korsakoff sendromlu iki genç. Zorla unutturulan geçmilerinin, zamann donduu o karanlk günden saatin yeniden ilemeye balad güne kadar geçen sürenin, bireysel ve toplumsal belleklerinin peine düüyorlar.

Gökçer Tahinciolu, ikinci roman Kiraz Aac'nda yakn tarihimizde açlm, kapanmayan ar bir yarann izlerini sürüyor. Genç yata ölenlerin ruhlarn tayan kiraz aacnn altnda daha adil bir dünya düzeni hayali kuran iki dava insannn, her eye ramen tükenmeyen akn ve mücadelesini bir belgesel romanc titizliiyle anlatyor.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750523441

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kiraz Aac"

Kiraz Aac
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima