Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kocham spa we wasnym óeczku

Shelley Admont - KidKiddos Books
pubblicato da KidKiddos Books Ltd.

Prezzo online:
0,00

May króliczek Jimmy nie chce spa w swoim óeczku. Co noc zakrada si do pokoju rodziców i zasypia w ich óku. Do czasu, gdy pewnej nocy nastpuje co nieoczekiwanego To wspaniae opowiadanie dla dzieci na dobranoc, którego lektura sprawi rado caej rodzinie! Doskonae do czytania na gos przedszkolakom lub jako ksieczka do samodzielnego czytania dla nieco starszych dzieci.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali » Narrativa

Editore Kidkiddos Books Ltd.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 23/04/2020

Lingua Polacco

EAN-13 9781525927638

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kocham spa we wasnym óeczku"

Kocham spa we wasnym óeczku
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima