Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ky libër lind nga një qëllim i dyfishtë. I pari është që të ofrohet një hairstylist-i me një mjet i përshtatshëm për t'u marrë me problemet që çdo ditë has në punën e tij.
Sa herë na ka dodhur që të kemi glacencat minimale dhe të jemi edhe nën rezervë në depo dhe na është dashur të korrigjojmë me truket dhe "truke" të fituara nga përvoja e akumuluar gjatë viteve në profesionin tonë. Qëllimi i dytë është që të siguroj një mjet të vërtetë edukativ për të gjithë ata që i afrohen kësaj botë te bërë nga teoria, praktika dhe shumë kreativitet.Të njohësh mire tematikat e kolorimetrisë dhe t'a aplikosh atë me rezultate të kënaqshme nuk është një detyrë e lehtë.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Opere di consultazione

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/05/2018

Lingua Albanese

EAN-13 9788827830116

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kolorimetria e Aplikuar"

Kolorimetria e Aplikuar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima