Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Miranda'nn içinde, kar koyamad bir ate yükselmeye balamt. lk kez bir erkekle bu kadar yaknlayordu ve bedeni buna kar koymay bir türlü beceremiyordu. John, dilini, onun dudaklarnn arasna sokmaya çalt. Miranda artk bundan geriye dönü olmadn biliyordu ve dudaklarn aralad. Ancak John'un tavr vahilemeye balamt. Elleri Miranda'nn en mahrem yerlerine uzanmaya çalyor, onu istemedii eyler yapmaya zorluyordu. Miranda'nn bir anda akl bana geldi. Onu iterek kendinden uzaklatrmaya çalt. Ancak John'un onu brakmaya niyeti yoktu. Onu daha da sk tutmaya balamt. Miranda, tüm gücüyle onu itti. Genç adam dengesini kaybederek yere dütü. John, ban kaldrp, Miranda'ya bakt. Gözlerinde eytani bir parlt vard.Miranda koarak odasna girdi ve kapy ardndan kapatp anahtar kilidin yuvasnda çevirdi. Koridorda ayak sesleri duyuluyordu.Sayfa Says: 222


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053390305

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Konan Yeni Düesi"

Konan Yeni Düesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima