Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kontribuao al la kritiko de la politika ekonomio

Karlo Markso
pubblicato da Monda Asembleo Socia

Prezzo online:
4,16

i tie trovias la du plej cititaj kaj citataj tekstoj el la marksa Kontribuao al la kritiko de la politika ekonomio**[do, la kritiko de la bura ekonomiko]****.**

En la Antaparolo Markso rakontas pri la historio de sia persona aliro al la temo.

La Enkonduko**, pri kiu Markso laboris de fine de Agusto is meze de Septembro 1857, estas ne finita malneto por "enerala enkonduko" de planita de li granda ekonomia laborao, kies efajn trajtojn Markso jam nomas en la** ***Enkonduko. Dum kromaj esploradoj Markso plurfoje anis sian originan planon kaj tiel estiis la verkojKontribuao* al la kritiko de la politika ekonomio kaj La kapitalo**.**

La Enkonduko estis malkovrita en 1902 en la paperoj de Markso kaj 1903 unuafoje publikigita en la revuo Die Neue Zeit**. La teksto de tiu i libreto bazias sur la manuskripto de Markso.**

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Monda Asembleo Socia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/06/2020

Lingua

EAN-13 9782369602415

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kontribuao al la kritiko de la politika ekonomio"

Kontribuao al la kritiko de la politika ekonomio
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima