Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En sand Romeo og Julie-historie og en fantastisk rekonstruktion af en utrolig rejse gennem middelalderens Europa til Egypten. I den provencalske landsby Monieux, hvor forfatteren Stefan Hertmans har sin sommerbolig, har folk gennem arhundreder talt om en jødepogrom og en gemt skat. En usædvanlig samling af jødiske dokumenter, fundet i en synagoge i Cairo, fører Hertmans pa sporet af den fascinerende historie om den unge, kristne adelskvinde, Vigdis Adelaïs senere Hamoutal, der af kærlighed til en rabbis søn forlod alt. Med udgangspunkt i de historiske kilder følger Hertmans de elskendes fodspor gennem Frankrig, pa flugt fra korsridderne og farens hævntørst, og fortæller om den unge Hamoutals liv, der er fuld af kærlighed og modgang, menneskelighed og had.

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore People's

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788772380179

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Konvertitten"

Konvertitten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima