Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Belgesel yapmcs, ödüllü yazar smet Bertan'n tarihsel romanlar koleksiyonu "Anadolu'da Bir Zamanlar"n altnc kitab, Akdeniz'in Piri Reis'ten sorulduu bir dönemi anlatyor. 15. yüzylda büyük güçlerin mücadele ettii Akdeniz dünyasn haraca kesen korsanlar tarafndan kaçrlan sevdiklerini arayan Denizat tayfasnn yolu, Piri Reis ve Kemal Reis'in donanmasyla kesiir. Pergeli gözü pek üç kz karde, bir Türkmen genci ve yal bir Rum'dan oluan tayfa, insan yaamnn ve özgürlüklerin bir anda yok edilebildii tekinsiz maviliklerde her gün ölümle yüz yüze gelirken, Piri Reis'in haritalarn bilimle, sanatla, zanaatla yourarak yaratmasna da tanklk eder. Kristof Kolomb'tan Megri kentine önemli tarihsel kimliklerle renklenen roman, her yatan okurda hayranlk uyandracak. Bertan'n Anadolu tarihinin zenginliini canlandran özgün koleksiyonunun dier kitaplar; Golat Kalesi Tutsa, Kaplan Kraliçe, Kraln Elçisi, Midas ve Sihirbaz ile Boa Güreçisi.

Pergeli kz kardeler Azra, Laçin ve Zian, haramilerin alp götürdüü sevdiklerini bulmak için Katrc Selim ve Homer'le birlikte denize açlrlar. Rodos'tan sefere çkmaya hazrlanan Osmanl korsanlarn filosundaki, haritalaryla da ünlü Piri Reis'in kadrgasna bindiklerindeyse artk dostluk, cesaret, tutku ve zalimlikle örülü bir yolculua yelken açmlardr. Afrika sahillerinden spanya'ya kadar uzanan bu tehlikeli seferde, korsanlar, haramiler ve kölelerle dolu dünyaya dostluklarnn gücüyle direnmeye çalrlar.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059405461

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Korsan Kzlar"

Korsan Kzlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima