Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szentpéterváron egy mágikus katasztrófa után nem maradtak Másfélék, aki túlélte, elmenekült. Az újonnan születetteket nem volt, aki hasonítsa és tanítsa, így azóta maguktól kénytelenek felismerni különleges képességeiket. A most már kamaszkorú vad Másfélék semmit sem tudnak a Megállapodásról, a szabályokról, az rségekrl, kiválasztottaknak, felsbbrend lényeknek tekintik magukat. Az Inkvizíció ezért úgy dönt, közbe kell lépni, és mivel az autodidakta" Másfélék irányítás híján zömmel Setétek, a Nappali rség kapja a feladatot, hogy teremtsen rendet.
Pétervárra érkezve kellemetlen meglepetések érik a Setét mágusokat: egyikükön megmagyarázhatatlan dühroham vesz ert, és megöl néhány vad Másféle kölyköt. Egy másik a boszorkánypalánták rendkívüli erej vezetnjében szerelmét ismeri fel. Ráadásul az is kiderül, hogy az itteniek nem a megszokott módon, a Homályból merítik erejüket, hanem valami megmagyarázhatatlan forrásból képesek azt egyetlen pillanat alatt megsokszorozni. Elkerülhetetlennek tnik egy nagy összecsapás, amelyben az emberi lények talán csak valami sokkal nagyobb hatalom egyszer sakkfigurái lesznek.
A nagy siker városi fantasy-sorozata nem ért véget az Utolsó rséggel. A Nappali rség társszerzje most egymaga mutatja meg, hogy otthonosan mozog ebben az elképzelt világban, újabb fejezettel gazdagítva a nagy történetet.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155628597

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Káosz-rség"

Káosz-rség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima