Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Köprü Kitaplar 16 - çimdeki Ses

Gaye Boralolu
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,51

Senaryo yazarlndaki ustaln öykü ve romanlaryla pekitiren, yeni kuan öne çkan yazarlarndan Gaye Boralolu, ilk gençlik romann Köprü Kitaplar için kaleme ald. Özgürlüünü ve snrlarn tartan bir genç kzn araylarn dillendiren roman, tüketim kültürünün egemen olduu ve d görünüün ar önem kazand günümüzü, bir gencin gözünden anlatyor. Ekonomik krizden etkilenen bankac bir ailenin çocuu olan Zeli'in ergenlik serüveni, popüler olma, marka dükünlüü, ilk ak, yalanlar ve özgürlük üzerine gülümseten bir sorgulama ve dönüüm sürecine tanklk salyor. Editörlüünü Semih Gümü'ün üstlendii Köprü Kitaplar koleksiyonunun 5. ylnda arlad 16. yazar olan Boralolu, samimi ve güçlü diliyle her yatan okuru gençliin heyecanlarna,büyümenin sanclarna ortak ediyor. 2010 Memet Fuat Yaynclk Ödülü sahibi Köprü Kitaplar koleksiyonu Cemil Kavukçu, Müge plikçi, Behçet Çelik, Ayhan Bozfrat, Osman ahin, Leyla Ruhan Okyay gibi çada edebiyatmzn önemli kalemlerini genç okurlara yaknlatryor.

lkgençliin hevesleri ve isyanlaryla, yaad çevreye samayan tipik bir gençtir Zeli. Aynadaki görüntüsünden de hiç memnun deildir. Üstelik, bankac anne babasnn ona salad olanaklar, okuduu kolejin "moda"larna ayak uydurmasna yetmemektedir. Aile içinde yaad çatmalara ilk ak heyecan da eklenince, daha fazla özgürlük uruna yalanlara ve uzaklara kaçma hayaline snr. Zeli'in bu sarmaldan çk yolu hiç kolay görünmemektedir..**.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952705

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Köprü Kitaplar 16 - çimdeki Ses"

Köprü Kitaplar 16 - çimdeki Ses
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima