Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Arkadalar arasnda ksaca Ze Mauro olarak tannan, Jose Mauro de Vasconcelos 26 ubat 1926'da Rio de Janeiro yaknlarnda Bangu'da dodu. Kzlderili ve Portekizli karm bir ailenin çocuuydu. Okumay çok genç yata tek bana örendi. Tp, desen çizimi, hukuk ve felsefe örenimine balayp yarda brakt. Örenim hayatnda olduu gibi i hayatnda da balkçlk, öretmenlik, modellik, dansçlk, garsonluk, tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuu gibi çeitli meslekleri denedi. Hayat boyunca Kzlderili haklarn korudu. Can Yaynlar arasnda çkan "eker Portakal", Günei Uyandralm, Delifiek, Kaym Rosinha, Yaban Muzu, Çplak Sokak adl yaptlaryla ülkemizde çok sevilen bu Brezilyal yazar 24 Haziran 1984'te Sao Paulo'da öldü. "Krmz Papaan" yazmak amacyla uzun süre Kzlderililerle yaad. Kitab 1953 ylnda bitirdi. Yazar, bu romanyla günümüze dek süregelen Kzlderili sorunlarn, Kzlderililerin gizemli yaamlarn, 'garimpeiro' ad verilen maden arayclarnn çalmalarn, yamur ormanlarnda avlanan rmak avclarn, Kzlderili gerçeini, o yöreden uzakta oturan Brezilyallara ve bütün dünyaya duyurmay amaçlamtr.

Sayfa Says: 236

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750750458

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krmz Papaan"

Krmz Papaan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima