Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I juli 2005 gør den unge Alice et bemærkelsesværdigt arkæologisk fund i de franske Pyrenæer: En hule med sære inskriptioner på væggene, og hvor der på gulvet ligger to skeletter, en ring af sten med en indgraveret labyrint og en lille lædersæk.
800 år tidligere, mens et korstog mod franske kættere er på sit højeste, får Alais en ring og en mystisk bog af sin far - effekter, der indeholder nøglen til sandheden om den hellige gral, og som det nu er Alais opgave at beskytte med sit liv.
Tilbage i nutiden går det op for Alice, at det fund hun har gjort ikke kun er af stor arkæologisk betydning, for der er øjensynligt en person, som er villig til at slå ihjel for at komme i besiddelse af ringen med den indgraverede labyrint. Men hvad er det for en hemmelighed, ringen og labyrinten gemmer på?

Kate Mosse bor i skiftesvis West Sussex, England og i Carcasonne, Frankrig, hvor denne roman og hendes tidligere roman, Labyrint, udspiller sig.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Thriller e suspence

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/04/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711443996

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Labyrint"

Labyrint
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima