Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Larva Endacake The Traveling Caterpillar

Rayne Coshav - KidKiddos Books
pubblicato da KidKiddos Books Ltd.

Prezzo online:
0,00

Albanian English Bilingual children's book. Perfect for kids learning English or Albanian as their second language.
This story is about a caterpillar who accidentally went on an adventure, traveling far away from her home in the forest. She had an exciting experience, trying new foods and exploring new places. But at the end, she was the most happy to come back home to her family.
Ky tregim flet për një larvë e cila aksidentalisht niset për një aventurë, duke udhëtuar larg nga shtëpia në pyll. Ajo kalon një përvojë mjaft emocionuese, ku provon ushqime të reja dhe eksploron vende të reja gjithashtu. Por në fund, ajo ishte kaq e lumtur që u kthye në shtëpi tek familja e saj.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali » Narrativa » Fantasy e magia , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Kidkiddos Books Ltd.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 21/06/2023

Lingua Inglese

EAN-13 9781525975868

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Larva Endacake The Traveling Caterpillar"

Larva Endacake The Traveling Caterpillar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima