Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lina Lupina 1. Aventura a Llop City

Antonio Sachs - Lourdes Navarro
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
6,99

Segueix el rastre de la Lina Lupina, la nena-lloba més curiosa i divertida de Llop City!

A Llop City sempre passen coses interessants!

És l'últim dia d'escola i un misteriós mirall ha arribat a El Calaix Desastre, la botiga d'antiguitats de la mare de la Lina. Tot es complica quan una nena vampira anomenada Tina Vena apareix fugaçment al mirall demanant ajuda.

La Lina i els seus amics no s'ho pensaran i acudiran al rescat. Per desgràcia, no saben gaire bé com trobar-la!

Només tenen una pista: hauran de descobrir on és l'entrada del Jardí Nocturn, un estrany lloc que creix sota la llum de la lluna plena.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Lina Lupina 1. Aventura a Llop City"

Lina Lupina 1. Aventura a Llop City
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima