Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Daniel J. Barrett
pubblicato da Helion

Prezzo online:
5,62

Niezb?dny pomocnik ka?dego u?ytkownika Linuksa!

Linux to najcz??ciej wybierany system operacyjny dla instalacji serwerowych. Jego wydajno??, stabilno?? i mo?liwo?ci nie maj? sobie równych. Te atuty zosta?y dostrze?one równie? przez u?ytkowników domowych. System ten jest coraz cz??ciej instalowany na ich komputerach. Graficzne ?rodowisko pracy, takie jak GNOME czy KDE, robi ?wietne wra?enie na u?ytkownikach systemu operacyjnego g?ównego konkurenta. Jednak wielu z wielbicieli Linuksa wci?? najbardziej ceni konsol? ona kryje w sobie prawdziw? si??!

"Linux. Leksykon kieszonkowy" to ksi??ka dla tych, których do Linuksa zniech?ca konieczno?? zapami?tania niezliczonej ilo?ci polece? i parametrów, oraz dla tych, którzy pracuj? z nim na co dzie? i potrzebuj? podr?cznej ?ci?gi. Znajdziesz tu zestawienie polece? najcz??ciej u?ywanych w codziennej pracy. Ponadto dowiesz si?, jak dopasowa? system do w?asnych potrzeb oraz jak programowa? skrypty pow?oki. W trakcie lektury przekonasz si?, ?e wiele zada? szybciej wykonasz w trybie tekstowym ni? graficznym. Ksi??ka ta jest nieocenionym pomocnikiem ka?dego u?ytkownika systemu Linux, dlatego warto mie? j? pod r?k?!

Dowiedz si?:

  • jak stosowa? wyra?enia regularne
  • jak zarz?dza? u?ytkownikami
  • jak b?yskawicznie porównywa? zawarto?? plików

Ksi??ka, któr? musisz mie? zawsze pod r?k?!

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Sistemi operativi

Editore Helion

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 18/05/2012

Lingua Polacco

EAN-13 9781457177774

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II"

Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima