Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Charles de Montesquieu (Monteskiusz)

Wac. Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu.
Ojcem chrzestnym Monteskiusza by ebrak: rodzice arystokraci chcieli, aby Charles-Louis zawsze pamita, e ludzie biedni s jego brami. Po wuju przyszy pisarz odziedziczy baroni Montesquieu i stanowisko prezydenta parlamentu (najwyszego sdu apelacyjnego) w Bordeaux. Zainteresowanie wieloma dziedzinami nauki czy z zamiowaniem do ycia dworskiego. Listy perskie zostay opublikowane w 1721 r. anonimowo, poniewa ich lekki ton i obyczajowo-satyryczna tematyka nie licoway z godnoci piastowan przez autora, a egzotyczny sztafa skrywa odwane rozwaania filozoficzne i krytyk polityczno-spoeczn. Powie staa si bardzo popularna. W 1728 r. Monteskiusz zosta czonkiem Akademii Francuskiej. Po licznych podróach po Europie i wielu latach studiów prawniczych, ekonomicznych i historycznych stworzy traktat O duchu praw. W dziele tym opisuje ustroje polityczne i prawodawstwo staroytne i wspóczesne, popularyzujc idee podziau wadzy na trzy instancje (prawodawcz, wykonawcz i sdownicz) i republiki, a krytykujc despotyzm i niewolnictwo. Ksika ta, wydana w 1748 r. równie anonimowo, bya krytykowana i znalaza si na indeksie dzie zakazanych przez koció katolicki, prdko jednak zostaa doceniona w krgach owieconych we Francji, w Anglii i w innych krajach. Katarzyna II opieraa si na pracy Monteskiusza, reformujc prawo w Rosji.

Ur.

18 stycznia 1689 w La Brède w Akwitanii (pd.-zach. Francja)

Zm.

10 lutego 1755 w Paryu

Najwaniejsze dziea:

Listy perskie, O duchu praw

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Booklassic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/08/2016

Lingua Polacco

EAN-13 6610000033546

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Listy perskie"

Listy perskie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima