Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Længsel efter Villa Elbstrand

Charlotte Jacobi
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
23,49
24,73
-5 %
24,73

Det 20. arhundredes dramatiske begivenheder skaber bølgegang for den hamborgske rederifamilie Nieland og deres tjenestefolk i Villa Elbstrand. Men midt i krigstiderne spirer kærligheden og habet om forandring. Livet i Villa Elbstrand fortsætter. Familieoverhovedet, Gudrun Nieland, fejrer sin 80-ars fødselsdag, og hun kan med stolthed se, hvordan rederifamilien er vokset siden Første Verdenskrigs afslutning. Børnebørn og oldebørn fylder huset med glæde, men en uønsket gæst sætter en brat ende for festlighederne. Nationalsocialisternes magtovertagelse i Tyskland er blevet en realitet, og nazismens indtog i Villa Elbstrand truer med at splitte den ellers lykkelige familie ad. Mens det voksende jødehad gør ægteskabet mellem Anna og Gideon farligt for hele familien, ma Willy og Hinnerk udleve deres kærlighed i skjul. Alt imens nærmer en ny verdenskrig sig, og den skal fa store omkostninger for rederidynastiet i Hamborg. Men den unge generations foretagsomhed og blomstrende kærlighedsliv sørger for et spinkelt hab i de mørke tider. Længsel efter Villa Elbstrand er andet bind i trilogien.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa » Narrativa d'ambientazione storica , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/02/2024

Lingua Danese

EAN-13 9788775937653

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Længsel efter Villa Elbstrand"

Længsel efter Villa Elbstrand
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima