Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Maceració, infusions, decoccions. Preparats biodinàmics per a la salut del jardí i de l'hort.

Antoni Rivel
pubblicato da Bruno Del Medico

Prezzo online:
6,99

120 pàgines. Altament il·lustrat.
El desig de menjar aliments sans és el principal motiu pel qual tantes persones conreen un hort.
Malauradament, en les últimes dècades l'augment de la circulació de mercaderies entre els diferents llocs ha introduït a tots els continents moltes malalties i paràsits que, en el passat, estaven restringits a àrees específiques.
Aquest fullet conté un ric ventall de mètodes naturals que podeu utilitzar per contrarestar les plagues i malalties del vostre hort i del vostre jardí.
El manual il·lustra les característiques de les herbes més utilitzades per a aquest propòsit. En aquest llibre trobareu instruccions detallades per obtenir preparats molt efectius d'una manera senzilla.
Mitjançant els mètodes naturals, és a dir, biològics, finalment podeu tenir flors i verdures abundants sense utilitzar productes químics.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Giardinaggio e Orticoltura » Giardinaggio, altri titoli » Giardini: descrizione e storia » Giardinaggio biologico » Frutta e verdura » Piante » Ecologia e Ambiente » Agricoltura biologica e sostenibile

Editore Bruno Del Medico

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2019

Lingua Catalano

EAN-13 9788834109632

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Maceració, infusions, decoccions. Preparats biodinàmics per a la salut del jardí i de l'hort."

Maceració, infusions, decoccions. Preparats biodinàmics per a la salut del jardí i de l
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima