Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Marcus Pocus 1. Màgia a domicili

Pedro Mañas - David Sierra Listón
pubblicato da Estrella Polar

Prezzo online:
4,99

I si la màgia truqués a la teva porta?

A la moderna ciutat de Suncity no queda lloc per a la màgia. O això és el que es pensa el Marcus Pocus, un entremaliat aprenent de bruixot del Club de la Lluna Plena. Però només fins que entra per casualitat en una botiga misteriosa amagada al fons d'un carreró. Allà, el Marcus descobrirà que la ciutat no només té màgia... També es reparteix a domicili!

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2022

Lingua Catalano

EAN-13 9788413893204

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Marcus Pocus 1. Màgia a domicili"

Marcus Pocus 1. Màgia a domicili
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima