Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

""Es tri pagriezu galvu un ieraudzju viu stvam un skatmies uz mani aiz dzvojams istabas vidj loga. Drz vien via iznca r, joprojm trpusies sav kimono ar flamingo. Via pasniedza man glzi ar deni ar ledu. Es pieliku glzi pie lpm un iztlojos vias kailo augumu."

Henrijs strd uz naftas urbuma platformas Ziemejr. Viš strd 12 stundas dien katru dienu 14 dienas pc krtas. Pc divm nedm viš atgriežas uz cietzemes, lai pavadtu laiku kop ar saviem draugiem un vecpuišiem koliem. Viš pavada savas naktis kop ar sievietm, apmierindams ts un aujot vau emocijm. No rtiem vienmr seko atvadas. Via noteikumi ir vienkrši - katru nakti cita sieviete. Viš pieauj izmumu tikai vienu reizi. Viu sauc Klra.

Šis sststs ir publicts sadarbb ar zviedru filmu producenti riku Lustu. Via vlas attlot cilvku dabu un daždbu, apvienojot kaislbas, intimittes, iekres un mlestbas pilnus ststus ar spcgiem raksturiem un erotiku." Marianne Sophia Wise ir erotisko ststu rakstniece.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei » Rosa

Editore Lust

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2019

Lingua

EAN-13 9788726215410

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meistars viss liets - Erotisks ststs"

Meistars viss liets - Erotisks ststs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima