Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miért buknak el nemzetek?

Daron Acemoglu - James A. Robinson
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
11,12

Daron Acemoglu és James A. Robinson nagyon egyszer, de annál fontosabb alapkérdéseket feszegetnek: Miért gazdag az egyik ország, és miért szegény a másik? Mivel magyarázható a nemzetek eltér fejldése: kulturális különbségekkel, vagy a földrajzi, éghajlati adottságokkal Világsiker könyvükben új megvilágításba helyezik eddigi elképzeléseinket a világ egyenltlen fejldésérl. Tizenöt éves közös kutatásuk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a nemzetek társadalmi-gazdasági jóléte vagy elszegényedése elssorban az intézményi, hatalmi struktúrától függ. Számos történelmi példát vonultatnak fel, a Római Birodalomtól kezdve a maja városállamokon, a középkori Velencén, a Szovjetunión, Latin-Amerikán, Anglián, Európán és az Egyesült Államokon át egészen Afrikáig, hogy igazolják új politikai gazdaságtani elméletüket. A történelmet, a politikatudományt és a közgazdaságtant remekül ötvöz, magával ragadó m mindannyiunk számára tanulságokkal szolgál a fejldés kérdéseirl.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 24/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633046135

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Miért buknak el nemzetek?"

Miért buknak el nemzetek?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima