Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nejer det digat man skulde træffe dig her.

-Nejmendu godedet er Kristian

-Jai egen høje Personnej, at man skulde træffe dig

-Men saa kom dog og sæt dig, Mandsaa nær jeg ikke havde kjendt dig.

-Det tror jeg, naar man føjter saadan om som dusaa har man let til at glemme sine gamle Venner.

-Nej, min gamle Ventvertimod, saa husker man dem just.

-Naaet Paradoxsaa kjender jeg dig igjendu gamlenejat man virkelig skulde møde dig en Gang.

Men saa sæt dig dog dér i Lænestolen, at jeg kan se paa dig: Jo, du er helt den gamlepaa Skjægget nærdet er blevet tykkerehusker du den Gangdu plejede de spirende Dun med Løgsaft

-Aa ja

-Og saa er Du blevet svær

-Og du er stadig lige tyndog du gaar stadig med for smaa Støvler.

-Det er blevet en Vane. Jeg tror ikke mere, jeg kunde undvære det.

Vi satte os. Jahan var helt den gamle: de samme Øjne, blaa og troskyldige, den samme Latter, saa klar og trohjertet.

Jeg sad nogle Øjeblikke og saa paa ham. Saa sagde han:

-Vi sidder og ser paa hinanden og hver tænker om den anden: Hvor han har forandret sigi de otte Aar.

-Otte Aarer det otte Aar

-Ja, det er otte Aar.

Var det virkelig saa længe siden, vi havde set hinanden. I det Øjeblik syntes jeg, det var som igaar, vi havde siddet ved Studentersoldene sammen, sovet Side om Side paa Forelæsningerne, og pantsat Frakker for hinanden, naar det kneb og gaaet med hinandens Støvler

Og det var otte Aar siden.

Vi talte om de gamle Dage. Om de gamle Pudsigheder, om Soldene, om vore første Theaterforestillinger. Hvor Hjerterne dog havde haft let ved at banke i den Tid

De gamle Navne dukkede op.

-Husker du hamog husker du ham?

-Aa johvad er der blevet af ham?

-Han er juridisk Fuldmægtigpaa Vestkystenblevet tyk og fed

-Han var den kjønneste af os

-Det ser man ikke længer

-Og Ramsayden blondehusker du, hvor er han? Husker du hamHuen paa Sned over Lokkerne, Stokken i Lommenet Blik paa Skraa til hver Dame paa StrøgetNaa, der var ikke Plads til ham paa Fortovet saa stolt gik han og erobrede en Verden ved hvert Skridt.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Classici » Romanzi contemporanei

Editore Consumer Oriented Ebooks Publisher

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/04/2018

Lingua Inglese

EAN-13 1230002265193

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Min gamle Kammerat"

Min gamle Kammerat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima