Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mina två år i Ryssland är en ögonvittnesrapport om vad som försiggick i Ryssland under 1920 och 1921. Goldman, som bott i USA i mer än trettio år, hade nyligen utvisats till hemlandet och chockades av vad hon fick uppleva. Till en början var hon positiv till bolsjevikerna och oktoberrevolutionen 1917 men snart såg hon framför sig hur en bolsjevikisk stat krossade alla konstruktiva revolutionära ansträngningar och förstörde och upplöste allt och alla.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/11/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9788711926024

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mina två år i Ryssland"

Mina två år i Ryssland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima