Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mirror, mirror

Cara Delevingne
pubblicato da Grup 62

Prezzo online:
7,49

La vida no és perfecte per a en Red, en Leo, la Naomi i la Rose, però la música els uneix, i el futur de la seva banda, Mirror, Mirror, és prometedor. Fins que troben la Naomi inconscient en un riu. Què ha passat? S'ha intentat suïcidar?
Mirror, Mirror és una complicada història sobre el que significa fer-se gran. Un grup d'amics de setze anys que intenten esbrinar qui són i com superar el camp de mines que és l'institut i les relacions personals.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Grup 62

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2017

Lingua Catalano

EAN-13 9788416716692

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mirror, mirror"

Mirror, mirror
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima