Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mülksüzletirme ve Türkletirme

lkay Öz
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
4,32

"Milli iktisat politikalarna uygun bir ekilde "Ermeni Tehciri" ve Rum Mübadelesi sonucunda mü lksüzletirilen Hristiyan aznlklarn emvâl-i metrûkeleri araclyla ilkel birikimlerini gerçekletiren Müslüman-Türk unsurlar, iktisadi sahann da kendi hâkimiyetlerine geçeceini planlamlard. Oysa Müslüman-Türk unsurlarn bu plan Yahudilerin özellikle Trakya'da iktisadi hâkimiyet kurmasyla sekteye uramt. Böylece Türklüün, "yerli ve milliliin" kapsam dnda kalan-braklan Yahudiler, hem Müslüman-Türk eraf ve halkn hem de Türk hükümetlerinin hedefi konumuna gelmiti. ki kadim halkn Anadolu ve Trakya'dan tasfiyesinden sonra, Yahudi nüfusunun youn olduu Trakya ve Edirne'de de bu tarihten itibaren Yahudi aznl kart söylem ve olaylar meydana çkacaktr. Bunlarn younluu Yahudilerin mülksüzletirilmesi ve tasfiyesine kadar artarak devam edecektir."

Edirne'de, altm yllk zaman diliminde, gayrimüslimleri mülksüzletiren olaylara odaklanan bu kitap, yerel gazetelerde ve tapu kaytlarnda bunun izini sürerek, Türkletirme ve mülksüzletirme politikasnn nasl yerel bürokrasi, eraf ve halk ibirlii içinde gerçekletirildiini gösteriyor.

lkay Öz, gayrimüslimlerin mülksüzletirilmesi, sürülmesi, Müslüman mübadil ve muhacirlerin Edirne'ye yerletirilmesi, Müslümanlarn ilkel birikimlerini gerçekletirmesi ve Türkletirme boyutlaryla bu süreci inceliyor. Ulus-devletin kuruluu aamasnda "yerli ve milli" burjuva ve küçük burjuva snflarnn olumasn "ötekilerin" mülksüzletirilmesi üzerinden, ilkel birikim yöntemiyle gerçekletirmeye çalan politikalardan okuyarak somut bir tarihî kesit sunuyor.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750531019

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mülksüzletirme ve Türkletirme"

Mülksüzletirme ve Türkletirme
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima