Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Människans mörkaste sida

Kerry Daynes
pubblicato da Bokförlaget Nona

Prezzo online:
12,26
12,92
-5 %
12,92

Välkommen till livet som forensisk psykolog. Här är människorna du möter oförutsägbara och ofta skrämmande. Arbetet gar ut pa att djupdyka i psyket hos dömda män och kvinnor för att första vad som ligger bakom deras ofta brutala handlingar. Samtidigt ska du försöka navigera i de komplexa och ibland kaotiska situationer som kan uppsta i mötet med klienterna.

Människans mörkaste sida är en uppriktig och fascinerande memoar om de erfarenheter och människor som har format Kerry Daynes som psykolog. De unika minnena och berättelserna ger tillsammans en oförglömlig inblick i farorna som kan bli vardag för en kvinnlig forensisk psykolog, och vilka insikter som kan komma av att arbeta med personer som blottlägger människans allra mörkaste sida.

EPUB3: Reflowable

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Nona

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/04/2022

Lingua Svedese

EAN-13 9789189359185

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Människans mörkaste sida"

Människans mörkaste sida
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima