Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

- De miért ide jött? - kérdezte. - Miért önhöz? 
Felh úszott a nap elé, hosszú árnyékot vetett a parkra. 
- Gondolom, a remény hajtotta - mondta Holmes. - Úgy rémlik, az a hírem, hogy tudom a megoldást olyankor is, ha az események reménytelen irányba fordulnak.

1947-et írunk. A 93. életévében járó, régóta visszavonult Sherlock Holmes egy parasztházban él a távoli Sussexben házvezetnjével és annak serdül fiával. Mindennapjaiban méhészkedik, naplót vezet és elméje gyengülése ellen hadakozik.

Holmes nem sejti, hogy élete alkonyán még egy eset vár rá. Egy eset, melynek megoldásához vissza kell tekintenie a múltba, ahol válaszokra lelhet olyan kérdésekre is, amiket még sosem tett fel magának. Válaszokra az életrl, szerelemrl és az elme képességeinek határáról.

Mitch Cullin csodálatos története a feledés elleni küzdelemrl lenygözte a kritikusokat, a kötetbl Bill Condon rendezésében és Ian McKellen fszereplésével nagy siker film is készült.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Spionaggio

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155522307

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mr. Holmes"

Mr. Holmes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima