Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Müslüman Komünistler

Emel Akal
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
6,05

"Milliyetler hapishanesi Çarlk Rusya'snda ezilen ulus konumundaki Polonyal, Ukraynal, Gürcü, Ermeni ve benzerlerinin dndakiler, genelde tarihçilerin ilgilendii aznlklardan olmayanlar, yani Tatarlar, Bakurtlar, Türkmenler, Azeriler ve benzerleri ne yapt? Devrim onlar nasl etkiledi, onlar Devrim'e nasl katldlar? Söylendii ve yazld gibi onlar Türkçü ve slâmc mydlar? Genelde Ekim Devrimi öncesi ve sonrasnda Müslüman corafyaya ilikin yaplan çalmalarda milliyetçi Müslümanlarn muhtariyet elde etmek için verdii mücadeleler anlatlr. Sanki Müslümanlar sadece milliyetçi bir faaliyet içindedir ve içi snfnn Moskova ve Petrograd'da yürüttüü iktidar kavgasyla ilgilenmemilerdir." Devrim sürecinde Müslümanlarn yalnzca "milliyetçi" faaliyetler içerisinde olduu söylenemez ancak daha önemlisi, Petrograd ve Moskova odakl bir tarih okumas, zaten Müslümanlarn faaliyetlerinin anlalmas açsndan isabetli olmayabilir.

Emel Akal'n Müslüman Komünistler: Petrograd-Kazan (1917-1918) adl bu kitab, Ekim Devrimi'nin öncesi ve sonrasnda, Rusya'daki Müslüman topluluklarn faaliyetlerine arlk vererek Yusuf Akçura, erif Manatof, Ahmetzaki Validov, Sultan Galiyef, Mustafa Suphi ve Mollanur Vahidof gibi etkili figürler üzerinden "hem Moskova'dan Kazan, Orenburg ve Ufa'ya", "hem de Kazan, Orenburg ve Ufa'dan Moskova'ya" bakyor.

Rusya'daki Müslümanlarn 1917-1918 yllar arasndaki siyasi deneyimine odaklanan "alternatif" bir tarih okumas sunuyor.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Risorgimento, Resistenza e Rivoluzioni » Storia: specifici argomenti

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Inglese

EAN-13 9789750531002

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Müslüman Komünistler"

Müslüman Komünistler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima