Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En sagosamling av Elsa Beskow! Tva skoltrötta bröder far inte aka hem över pasklovet de maste stanna hos sin lärare för att läsa läxor. Men när paskfirandet uteblir och allt känns dystert dyker storken upp med ett guldägg i gava. Ur ägget kläcks ingen fagel men en figur med haret pa ända. Han kallar sig för Muntergök och hjälper gärna pojkarna sa att läxorna känns lätta och roliga, sa länge de lovar att halla honom undangömd. Berättelsen om Muntergök har fatt ge namn till Elsa Beskows andra sagosamling som ocksa innehaller berättelserna Den osynliga trädgarden, Doktor Klokamundus uppfinning, Lilla moster Lappabyx, Anna-Stina och Ljugar-Pelle och När stora blabärsberget kom till stan.-

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/05/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9788727031736

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Muntergök"

Muntergök
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima