Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Akcja powieci Nad Niemnem " rozgrywa si okoo roku 1885. Jednym z gównych wtków jest historia mioci Justyny Orzelskiej i Janka Bohatyrowicza, przedstawiona jest na tle dziejów dwóch szlacheckich rodów - Korczyskich i Bohatyrowiczów. Czy wyrose ponad podziaami uczucie modych pozwoli pokona problemy spoeczno-ekonomiczne, a take polityczne i historyczne?Autorka zawara w powieci zrónicowany obraz nadniemeskiej szlachty w obliczu nowych, popowstaniowych warunków politycznych i spoeczno-ekonomicznych. Powie wzywaa do wiernoci ziemi i przeszoci, gloryfikowaa patriotyczn ofiarno i ideowe dziedzictwo minionych lat, gosia niezachwian wiar w si i warto czowieka.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica

Editore Ktoczyta.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2013

Lingua Polacco

EAN-13 9788379036882

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nad Niemnem"

Nad Niemnem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima