Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Justyna Orzelska jest pikn, lecz ubog szlachciank, zamieszkujc dworek w Korczynie. Gdy jej bogaty kuzyn, Zygmunt Korczyski odrzuca mio dziewczyny, ta stopniowo zakochuje si w Janie Bohatyrowiczu. Nowy wybranek, cho pochodzi z niszej warstwy spoecznej, urzeka dziewczyn opowieciami o przodkach, walczcych w powstaniu styczniowym i rozbudza w niej ducha patriotyzmu. Nad Niemnem" to powie realistyczna. Orzeszkowa z jednej strony prezentuje ycie dworu, dworków i zacianka szlacheckiego w II poowie XIX wieku, w okolicy krelonej biegiem rzeki Niemen. Z drugiej strony przedstawia sytuacj i postawy Polaków po powstaniu styczniowym. Bohaterowie przez kultywowanie tradycyjnych wartoci dbaj o zachowanie polskiej tosamoci. Mieszkacy Kresów yj nie tylko w wiecie historii, ale równie w wiecie natury. S w niej zadomowieni i to ona daje im prac oraz przynosi ukojenie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2019

Lingua Polacco

EAN-13 9788726106602

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nad Niemnem"

Nad Niemnem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima