Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nauka gry w szachy

C. Oach
pubblicato da epubli

Prezzo online:
5,49

Szachy, królewska gra, od wieków fascynuje ludzi w kadym wieku i z rónych kultur. "Learn Chess: From Beginner to Chess Master" to kompleksowy przewodnik do odkrywania gbi i zawioci tej ponadczasowej gry. Ta ksika prowadzi krok po kroku przez podstawy, od pierwszych ruchów po zaawansowane strategie, które bd wyzwaniem nawet dla najbardziej dowiadczonych graczy. Dziki ilustracyjnym przykadom, jasnym wyjanieniom i praktycznym wiczeniom nauczysz si przechytrza przeciwników, udoskonala swoj technik i wkroczysz na ciek do zostania mistrzem szachowym.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Hobby e Tempo libero » Quiz e Giochi » Scacchi

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2023

Lingua Polacco

EAN-13 9783758441387

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nauka gry w szachy"

Nauka gry w szachy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima