Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Niemand weet dat jij hier bent

Nicoletta Giampietro
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
9,99

Siena, 1942. De twaalfjarige Lorenzo wordt door zijn moeder om veiligheidsredenen naar zijn grootvader en tante in het dan nog rustige Toscane gestuurd. Via school en zijn buurjongen Franco komt hij in aanraking met bewonderaars van Mussolini, de Duce. Maar zijn naïeve enthousiasme houdt geen stand wanneer hij Daniele ontmoet. Daniele is joods. Wanneer de Duitsers de stad bezetten en de joden worden gedeporteerd kan Lorenzo niet langer toekijken. Helemaal in zijn eentje besluit hij Daniele te verstoppen, maar brengt daarmee ook zichzelf en zijn familie in levensgevaar.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789044355857

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Niemand weet dat jij hier bent"

Niemand weet dat jij hier bent
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima