Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nit fantàstica

Stefan Zweig
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
5,49

Un acte, en ell mateix reprovable, que repugna a les més íntimes conviccions, pot en determinades circumstàncies treure l'esperit de qui el comet de l'atonia i l'abúlia estèril a la qual semblava definitivament condemnat, i dur-lo a un despertar esplendorós, de plenitud íntima i de reconciliació amb el món. Aquesta és la paradoxa que Zweig ens presenta a "Nit fantàstica", amb la capacitat de penetració psicològica i saviesa narrativa que el van dur a ser un autor universalment estimat. "El lector es troba seduït pel ritme irrefrenable de les eficaces estratègies narratives que construeix Zweig, de la mateixa manera que el narrador es troba immers en un seguit d'esdeveniments que no es poden revelar per no espatllar la felicitat que obté el lector a mesura que va llegint". Ponç Puigdevall, El Punt

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/05/2020

Lingua Spagnolo

EAN-13 9788477276401

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nit fantàstica"

Nit fantàstica
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima