Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
10,25

Ett träd i Nevada-öknen fullt med skor, en grupp kvinnliga surfare som akt vilse i södra Spaniens ödemark, en hemlös man i Gucci-skor som bor pa en flygplats. Nocilla dream vrider sig fram genom uppbrutna och oavslutade historier som pa märkliga sätt länkas samman vid gränsen mellan verklighet och delirium, interfolierade med reflektioner och citat fran naturvetenskap, journalistik och populärkultur. Om tiden traditionellt har varit den ordnande principen i romankonsten väljer Agustín Fernández Mallo hellre rummet, den tömda, skingrade eller belamrade platsen, som bakgrund och förutsättning för den mänskliga erfarenheten.

Nocilla är en spansk variant av Nutella.

Agustín Fernández Mallo, född 1967, är fysiker och författare. Nocilla dream är första delen i en trilogi som haft avgörande inflytande pa spansk samtidslitteratur och gett namn at en hel författargeneration. Den andra delen, Nocilla experience, utkommer sommaren 2020, och den avslutande, Nocilla lab, varen 2021. Romanerna gavs ut i Spanien mellan 2006 och 2009.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066229

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nocilla dream"

Nocilla dream
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima